منافع ناشی از مشاوره

منافعی که از مشاوره سرمایه گذاری نصیب شرکت مشاور سرمایه گذرای می گردد عبارتست از حق اشتراک پرداختی مشاور و مبلغ مورد توافق بین مشاور و مشتری برای مشاوره های اختصاصی سبدهای مورد نظر مشتری که طی قراردادهای جداگانه و به درخواست مشتری صورت می‌پذیرد.

لازم به ذکر است هیچ گونه منافع دیگری ناشی از مشاوره سرمایه گذاری که توسط مشاور ارایه میشود برای هیچ فرد حقیقی و حقوقی دیگری ایجاد نمی‌شود.