حمایت و مقاومت چند سهم سری بیست و نهم

برای مشاهده حمایت و مقاومت چند سهم سری بیست و نهم ( خودرو فاذر ورنا قاسم خساپا خزامیاقزوین  شاخص گروه قند و شکر ) به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

روند سهم   خودرو را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

khodro050795

روند سهم   فاذر  را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

fazer030795

روند سهم   ورنا  را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

vrena310695

روند سهم   قاسم  را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

ghasem310695

روند سهم   خزامیا   را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

khzamya290695

روند سهم   خساپا   را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

khesapa270695

روند سهم   قزوین  را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

ghazvin240695

روند   شاخص گروه قند و شکر   را در زیر مشاهده می کنید

برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

ghand240695