حمایت و مقاومت چند سهم سری بیست و سوم

برای مشاهده حمایت و مقاومت چند سهم سری بیست و سوم  ( تکمبا زمگسا کرمان فاذر خپارس ورنا وملت خکاوه میهنبه ادامه مطلب مراجعه کنید

مشاهده این مطلب برای عموم آزاد است

 

روند سهم  تکمبا  را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

takemba010695

روند سهم خپارس  را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

khepars010695

روند سهم  زمگسا را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

zemagsa010695

روند سهم  کرمان را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

kerman010695

روند سهم  فاذر  را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

fazer010695

 

روند سهم  ورنا  را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

varna260595

 

روند سهم  وملت  را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

vmelat300595

روند سهم  خکاوه  را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

khekave300595

روند سهم  میهن  را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

mihan300595