حمایت و مقاومت چند سهم سری بیست و یکم

برای مشاهده حمایت و مقاومت چند سهم سری بیست و یکم (   وبیمه   وگستر  ذوب کگل توریل  خساپا ) به ادامه مطلب مراجعه کنید

مشاهده این مطلب برای عموم آزاد است

روند سهم  خساپا را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

khesapa13tir95

 

روند سهم  توریل  را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

toril8tir95

 

روند سهم  کگل  را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

kgol6tir95

 

روند سهم  ذوب  را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

Untitled

 

روند سهم  وبیمه را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

vbime290395

 

روند سهم  وگستر را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

vgostar290395

 

این مطلب ادامه دارد