دیده بان چهار شنبه 5 خرداد ماه 1395

وقت به خیر

08:42  امروز در خدمتتان نخواهم بود موفق باشید

08:38   نماد ثباغ را امروز زیر نظر داشته باشید  244 حمایت سهم است که میتوان یک پارت 50 درصدی در این قیمت خرید کرد سهم  سیگنال خرید با ریسک متوسط دارد  با توجه به بخش آموزش و استراتژی خرید 

08:32 سلام صبح به خیر