حمایت و مقاومت چند سهم سری بیستم

برای مشاهده حمایت و مقاومت چند سهم سری بیستم (  حپترو –  حتاید – پترول  ) به ادامه مطلب مراجعه کنید

مشاهده این مطلب برای عموم آزاد است

روند سهم حپترو را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

hepetro28or95

روند سهم پترول را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

petrol28or95

روند سهم حتاید را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

hetaid28or95