حمایت و مقاومت چند سهم سری نوزدهم

برای مشاهده حمایت و مقاومت چند سهم سری نوزدهم (  ولساپا –  هرمز – شبندر  ) به ادامه مطلب مراجعه کنید

مشاهده این مطلب برای عموم آزاد است

روند سهم شبندر را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید 

r

 

روند سهم هرمز را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید 

ew

 

روند سهم ولساپا را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید 

w