حمایت و مقاومت چند سهم سری هجدهم

برای مشاهده حمایت و مقاومت چند سهم سری هجدهم (  شموادپترول – پسهند – توریل – ثشرق – ثغرب حکمت خریخت ) به ادامه مطلب مراجعه کنید

(تنها اعضای سایت قادر به مشاهده این بخش هستند ) لازم به ذکر است که عضویت در سایت و کلیه خدمات رایگان می باشد

روند سهم شمواد را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید 

Untitled

 

روند سهم پترول را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید 

w

 

روند سهم پسهند را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید

q 

روند سهم توریل  را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید 

s

 

روند سهم ثشرق  را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید 

r

 

روند سهم ثغرب را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید 

t

 

روند سهم حکمت را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید 

y

 

روند سهم خریخت را در زیر مشاهده می کنید  برای بهتر دیدن عکس بر روی آن کلیک کنید 

u