حمایت ها و مقاومت های چند سهم سری یازدهم

برای مشاهده حمایت ها و مقاومت های چند سهم سری یازدهم ادامه مطلب را مشاهده کنید

    نمودار سهم ولیز که در تاریخ 25 مهر مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

    نمودار سهم ومعادن که در تاریخ 25 مهر مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

 

    نمودار سهم وملت که در تاریخ 25 مهر مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

     نمودار سهم ونفت که در تاریخ 25 مهر مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

    نمودار سهم ولساپا که در تاریخ 25 مهر مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

    نمودار سهم ولغدر که در تاریخ 25 مهر مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید