حمایت ها و مقاومت های چند سهم سری سیزدهم

برای مشاهده حمایت ها و مقاومت های چند سهم سری سیزدهم ادامه مطلب را مشاهده کنید

نمودار سهم فلوله که در تاریخ 22 آبان  مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

نمودار سهم فولای که در تاریخ 22 آبان  مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

 نمودار سهم وبصادر که در تاریخ 22 آبان  مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

نمودار سهم وتوصا که در تاریخ 22 آبان  مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

نمودار سهم وتوکا که در تاریخ 22 آبان  مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

نمودار سهم وساپا که در تاریخ 22 آبان  مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

نمودار سهم ومعادن که در تاریخ 22 آبان  مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

نمودار سهم وگردش که در تاریخ 26 آبان  مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید