حمایت ها و مقاومت های چند سهم سری دوازدهم

برای مشاهده حمایت ها و مقاومت های چند سهم سری دوازدهم ادامه مطلب را مشاهده کنید

نمودار سهم ولساپا که در تاریخ 16 آبان  مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

 نمودار سهم ولغدر که در تاریخ 16 آبان  مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

 نمودار سهم وساپا که در تاریخ 16 آبان  مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

 نمودار سهم وساخت که در تاریخ 16 آبان  مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید