حمایت ها و مقاومت های چند سهم سری دهم

برای مشاهده حمایت ها و مقاومت های چند سهم سری دهم

    نمودار سهم کاذر که در تاریخ 15 مهر مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

   

نمودار سهم ذوب که در تاریخ 15 مهر مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

  

 

 نمودار سهم خکاوه که در تاریخ 15 مهر مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

  نمودار سهم خمحرکه که در تاریخ 15 مهر مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید