حمایت ها و مقاومت های چند سهم سری هشتم

برای مشاهده حمایت ها و مقاومت های چند سهم سری هشتم ادامه مطلب را مشاهده کنید .

نمودار سهم وبصادر که در تاریخ 15 مهر مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

 نمودار سهم ثتران که در تاریخ 15 مهر مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

 نمودار سهم ثنوسا که در تاریخ 15 مهر مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

 نمودار سهم ونفت که در تاریخ 15 مهر مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

 نمودار سهم خاور که در تاریخ 15 مهر مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

 نمودار سهم خفنر که در تاریخ 15 مهر مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

  نمودار سهم خزامیا که در تاریخ 15 مهر مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

   نمودار سهم وبملت که در تاریخ 15 مهر مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

    نمودار سهم غمهرا که در تاریخ 15 مهر مورد تحلیل قرار گرفت… سهم سیگنال خروج دارد ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید