حمایت ها و مقاومت های چند سهم سری هفتم

حمایت ها و مقاومت های چند سهم سری هفتم

ودیبرای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

نمودار سهم ولیز که در تاریخ 5 مهر مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

نمودار سهم ومعادن که در تاریخ 5 مهر مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

نمودار سهم ثتران که در تاریخ 4 مهر مورد تحلیل قرار گرفت… ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید