سبد طلایی با سودی حداقل ده درصدی

سلام …… سبدی را به دوستان ارائه میدهم که صعود خود را از به زودی شروع می کند و حداقل ده درصد الی 30 درصد  سود میدهد 

از هر گروه تنها یک نماد را انتخاب کنید 

از بانکی ها :

وبصادر پله اول 86 تومان و پله دوم  80 تومان حد ضرر 78 تومان 

وبملت  پله اول 198 تومان و پله دوم 185 تومان حد ضرر 180 تومان 

بانک دی پله اول 160 تومان  حد ضرر 155 تومان 

از خودرویی ها 

خاور پله اول 87 تومان با حد ضرر 85 تومان 

خزامیا پله اول 130 و پله دوم 115 تومان  با حد ضرر 110 تومان

خکاوه  در قیمت 92 تومان  با حد ضرر 89 تومان 

خبهمن  پله اول 195 تومان  با حد ضرر 185 تومان 

خودرو پله اول 255 تومان و پله دوم 235 تومان  با حد ضرر 228 تومان 

خپارس  پله اول 81 تومان با حد ضرر 78 تومان 

از حمل و نقلی ها 

حتاید پله اول 512 تومان  با حد ضرر 500 تومان 

حکشتی پله اول 515 تومان پله دوم 480 تومان  با حد ضرر 475 تومان 

توریل  پله اول 195 تومان و پله دوم 180 تومان با حد ضرر 173 تومان 

لیزینگی ها 

ولساپا پله اول 230 تومان و پله دوم 215 تومان حد ضرر 200 تومان 

ولغدر پله اول 217 تومان و پله دوم 200 تومان حد ضرر 190 نومان 

حتما کمی از نقدینگی تان را جهت نوسان گیری ها نیز نگه دارید ….