گزارش های کدالی که در طول روز در دیده بان ارائه میشود در ادامه مطلب به صورت یکجا می باشد قسمت  چهارم

زامیاد : این شرکت اعلام کرد در 4 ماه نخست سال جاری مجموعا” 8172 دستگاه محصول تولید کرده و که 6260 دستگاه آنرا فروخته است. این شرکت برنامه ریزی کرده تا در سال جاری 41 هزار دستگاه محصول بفروشد.

 قاسم : این شرکت که از زمان عرضه اولیه تاکنون بازدهی منفی بالایی برای خریداران داشته قصد دارد تا سرمایه خود را از 360 میلیارد ريال به 800 میلیارد ريال از محل سود انباشته و آورده نقدی افزایش دهد. شرکت قاسم ایران در دوره سه ماهه سال جاری 8 ریال سود ساخت که نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 82 درصدی داشته است.

ثمسکن : این شرکت قصد دارد سرمایه اسمی خود را از محل سود انباشته و مطالبات سهامداران از مبلغ 3 هزار میلیارد ريال به 5.5 هزار میلیارد ريال برساند. شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در دوره 1 ماهه منتهی به 94/4/31 فروش سهام نداشته و اندکی روی سهم های ثرود و ثغرب فعال بوده است. با عنایت به جزء “ب” ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (مصوب 1386/05/03 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 3,000,000,000,000 ریال به مبلغ 5,500,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور مشارکت در افزايش سرمايه شرکت هاي سرمايه پذير که در تاریخ 1394/04/10 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه شد. بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

 

کگاز : این شرکت سود 89 میلیارد ريالی خود را به 97 میلیارد ريال در گزارش 3 ماهه افزایش داد و سرمایه اسمی از رقم 134,844 میلیون ريال به 250.000 میلیون ريال رسید فلذا eps همکنون 387 ريال گزارش شده است. شرکت شیشه و گاز در دوره 3 ماهه سال جاری 97 ریال سود محقق کرد و سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه با افزایش 8 درصدی نسبت به اولین بودجه 387 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد. شرکت در این دوره 25 درصد سود هر سهم را پوشش داده است.

 

آ س پ: شرکت آ س پ در دوره 9 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 106 ریال سود ساخت و سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 9 ماهه 166 ریال پیش بینی کرده است. شرکت در این دوره 64 درصد سود هر سهم را محقق کرده است.شرکت اعلام کرد به دليل عدم پيش فروش در پروژه مسکوني ، تجاري و اداري پاسارگاد مبالغ پيش بيني شده از بودجه خارج وبا توجه به پيش بيني درآمد در پروژه پيمان مديريت سعدي شيراز و عدم تامين نقدينگي از سوي کارفرما و با توجه به رکود بازار مسکن در خصوص فروش و بهاي تمام شده واحدهاي تجاري ياس خيابان دماوند تعديل منفي در این دو بخش خواهيم داشت .

خمحرکه: شرکت صنعتی نیرو محرکه آمار تولید و فروش تیر ماه را منتشر کرد. شرکت در این ماه 51333 دستگاه به فروش رسانده که بصورت تجمعی از ابتدای سال تاکنون تعداد فروش به رقم 204308 دستگاه می رسد. شرکت برای سال جاری فروش تعداد 589830 دستگاه پیش بینی کرده که به این ترتیب درصد پوشش فروش در دوره مورد گزارش حدود 35% است. گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 10,000,000,000 ریال به مبلغ 20,000,000,000 ریال از محل سود انباشته، اندوخته طرح و توسعه به منظور اصلاح ساختارمالي، بهبود سرمايه درگردش وتقويت جريانات نقدي در پشتيباني خطوط توليد و بهبود سود آوري که در تاریخ 1394/01/30 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد. : شرکت صنعتی نیرومحرکه نیز سود دوره 3 ماهه منتهی به 94/3/31 را 21 ریال اعلام کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 51 درصدی دارد. شرکت سود سال جاری را بدون تغییر نسبت به اولین گزارش مبلغ 106 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده است. شرکت در دوره 3 ماهه 30 درصد مبلغ فروش و بهای تمام شده و 20 درصد سود هر سهم را محقق کرده است.

 

ومهر: مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت در روز چهار شنبه مورخ 1394/04/31 برگزار و 100 ریال معادل 75 درصد سود هر سهم تقسیم شد. همچنین شرکت در دوره سه ماهه ابتدای سال جاری 38 ریال سود ساخت که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش 76 درصدی دارد.

پدرخش: شرکت درخشان تهران در دوره سه ماهه سال جاری 6 ریال زیان محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 57 درصدی داشته است. مجوز افزایش سرمایه 50 درصدی از محل سود انباشته و اندوخته برای این شرکت صادر گردید. مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت در روز چهار شنبه مورخ 1394/04/24 برگزار و سودی تقسیم نشد. شرکت در سال 93 به ازای هر سهم 14 ریال زیان داشته است. همچنین شرکت افزایش سرمایه 50 درصدی از محل سود انباشته و ذخیره را نیز تصویب کرد.

قهکمت: شرکت قند هگمتان در دوره 9 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 323 ریال سود ساخت که نسبت به دوره مشابه سال قبل 19 درصد افزایش داشته است.

فولاژ: شرکت فولاد آلیاژی ایران پیش بینی سود سال جاری بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه را در گزارش اصلاحی از 172 ریال به 128 ریال کاهش داد. کاهش سود ناخالص و افزایش هزینه های مالی علت اصلی کاهش سود هر سهم شرکت بوده است.

 

دلقما: شرکت دارویی و بهداشتی لقمان سود دوره 3 ماهه خود را 103 ریال اعلام و سود سال جاری را 493 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد که تغییری نسبت به اولین گزارش نداشته است. شرکت در این دوره 14 درصد مبلغ فروش، 13 درصد بهای تمام شده و 21 درصد سود هر سهم را محقق کرده است.

فروس: شرکت فروسیلیس ایران در دوره 3 ماهه سال جاری موفق شد 38 ریال سود بسازد و بر اساس عملکرد دوره مورد گزارش 318 ریال سود پیش بینی کرده است که تفاوت 1 ریالی با گزارش قبلی دارد. شرکت در این دوره 20 درصد مبلغ فروش و بهای تمام شده و 12 درصد سود هر سهم را پوشش داده است.

وسکاب: شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها نیز در تیر ماه 266 میلیارد ریال سهام فروخته که از این بابت 36 میلیارد ریال زیان شناسایی کرده است. عمده مبلغ فروش مربوط به فروش سهام های شپدیس، وبملت و اوراق مشارکت بوده است.

ونیکی: شرکت سرمایه گذاری ملی ایران نیز در دوره 1 ماهه منتهی به 94/4/31 با فروش مبلغ 75 میلیارد ریال که عمدتا فروش سهام پتروشیمی فارابی است، مبلغ 36 میلیارد ریال سود کسب کرده است. شرکت همچنین بصورت جزئی روی شرکت های زیر مجموعه خود در این ماه فعال بوده است. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 94/3/31 موفق شد 120 ریال به ازای هر سهم سود بسازد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 10 درصد افزایش دارد. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در دوره 6 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 120 ریال سود محقق کردکه نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش 10 درصدی داشته است.

قصفها: مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت در روز پنج شنبه مورخ 1394/04/25 برگزار و 50 ریال معادل 102 درصد سود هر سهم سال 93 شرکت تقسیم شد. شرکت قهند اصفهان نیز در دوره 3 ماهه موفق به تحقق 75 ریال سود شد و پیش بینی سود سال جاری را 19 درصد کاهش داد و 196 ریال اعلام کرد. شرکت در دوره 3 ماهه 38 درصد سود هر سهم را پوشش داده است.

وبوعلی: گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 800,000,000,000 ریال به مبلغ 2,400,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالي و تامين وجوه لازم جهت فعاليت که در تاریخ 1394/01/25 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه شد. بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است.

دسینا: شرکت سینادارو آمار تولید و فروش تیر ماه سال جاری را منتشر کرد. شرکت از ابتدای سال جاری تاکنون 31 درصد مقدار فروش و 32 درصد مبلغ فروش بودجه را محقق کرده است. پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 دوره 3 ماهه حسابرسی نشده به ازای هر سهم 2831 ریال می باشد . شرکت در سه ماهه 766 ریال به ازای هر سهم سود ساخته و 27 درصد از پیش بینی ها را پوشش داده است

فسپا: شرکت گروه صنعتی سپاهان زیان دوره 3 ماهه خود را 49 ریال اعلام و سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه را با کاهش 33 درصدی نسبت به اولین بودجه 278 ریال اعلام کرد. شرکت اعلام کرد به دليل کاهش ندادن قيمت فروش مواد اوليه توسط تامين کننده داخلي متناسب با روند کاهش قيمتهاي جهاني فولاداز سال 93 به بعد وکاهش ناگهاني قيمت فروش مواد اوليه در تير ماه سالجاري توسط توليد کنندگان داخلي با توجه به موجوديهاي شرکت و پيش بيني روند شديد قيمت فروش محصولات شرکت ,علي رغم کاهش هفت درصدي مقدار فروش ,مبلغ فروش پانزده درصد نسبت به بودجه اوليه کاهش و نهايتا” منجر به کاهش 35 درصدي سود عملياتي گرديد. مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت در روز سه شنبه مورخ 1394/04/23 برگزار و 200 ریال معادل 65 درصد سود هر سهم سال 93 شرکت تقسیم شد.

خچرخش : با توجه به رویه های مشترک بین سهامدار عمده این شرکت و شرکت های فرعی، برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در دستور کار واقع شده است. شرکت چرخشگر در دوره 3 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 2 ریال سود ساخت، این در حالیست که سود شرکت در دوره مشابه سال قبل 41 ریال بوده است. همچنین شرکت سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه بدون تغییر نسبت به اولین گزارش، مبلغ 63 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد. شرکت در این دوره 10 درصد مبلغ فروش و بهای تمام شده و 3 درصد سود هر سهم را محقق کرده است. کاهش عمده مبلغ درآمد حاصل از سرمايه گذاري در پيش بيني سال 94 مربوط به اعلام سود تقسيمي سال 93 از طرف بانک پارسيان به ازاي هرسهم 6 ريال نسبت به اعلام رقم قبلي 250 ريال است.

بشهاب : عملکرد سود و زیانی سال مالی 1394 بر اساس سرمایه جدید منتشر گردید که در آن eps 606 ريالی تکرار شده و سود محقق شده عملیاتی و خالص به ترتیب 30% و 14% است. این اختلاف ناشی از وجود سود سرمایه گذاری است که به مرور محقق میگردد. شرکت لامپ پارس شهاب سود دوره سه ماهه خود را 253 ریال و سود سال جاری را 606 ریال اعلام کرد. شرکت در این دوره 14 درصد مبلغ فروش، 12 درصد بهای تمام شده و 42 درصد سود هر سهم خود را پوشش داده است.

پترول : برای سال مالی منتهی به اردیبهشت 1395 سود هر سهم 125 ريال اعلام شد. فرض شرکت این است که بخشی از سهام خود در مدبران را طی این سال مالی عرضه کند بنابراین 28% سود خالص ناشی از فروش زیر مجموعه ها است.

فایرا : این شرکت که با تعدیل منفی نسبتا” سنگینی در هفته های اخیر مواجه شده اعلام کرد که کاهش نرخ جهانی آلومینیوم، تغییر در فرمول تعیین نرخ بورس کالا و افزایش جرائم دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی منجر به تعدیل منفی شده است.

خوساز: شرکت محورسازان ایران خودرو در دوره 3 ماهه سال جاری 2 ریال سود ساخت و سود سال جاری را بر اساس عملکرد این دوره 5 ریال پیش بینی کرد که نسبت به اولین پیش بینی تغییری نداشته است. شرکت در دوره مورد گزارش 24 درصد سود ناخالص و 40 درصد سود هر سهم را پوشش داده است. آخرین وضعیت تولید و فروش محصولات خوساز به شرح جدول زیر افشا گردید : برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید