گزارش های کدالی که در طول روز در دیده بان ارائه میشود در ادامه مطلب به صورت یکجا می باشد قسمت هشتم

خکار: اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی موسسه حسابرسي هدف همکاران) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ1394/05/14 هیات مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 85,000,000,000 ریال به مبلغ 212,500,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح و افزايش مبلغ سرمايه شرکت در راستاي ضوابط و قوانين سازمان بورس اوراق بهادار و همچنين اصلاح ساختار مالي شرکت ارائه شد. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.این قطعه ساز سود 1340 ريالی خود را در عملکرد 3 ماهه بدون تغییر باقی گذاشت و در 3 ماهه 102 ريال ازان معادل 8% را پوشش داد. مقدار تولید و فروش شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نشان می دهد.

پاسا: شرکت ایران یاسا تایر و رابر اعلام کرد با توجه به رکود حاکم بر صنعت لاستیک ناشی از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، پیش بینی عملکرد سال 1394 و سود هر سهم 606 ریالی قابل دستیابی نبوده و تعدیل بودجه ضرورت دارد. بر این اساس، سود هر سهم شرکت برای سال مالی جاری حدود 280 ریال تعدیل خواهد یافت که اطلاعات مالی به زودی ارسال خواهد شد  شرکت ایران یاسا تایر و رابر در دوره 3 ماهه 165 ریال زیان محقق کرد و برای سال جاری بدون تغییر نسبت به اولین بودجه 606 ریال سود پیش بینی کرد.

حتاید: اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسي هوشيار مميز) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ 1394/05/05 هیات مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 628,560,000,000 ریال به مبلغ 1,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور افزايش ظرفيت کاري و توسعه فعاليت (يا تامين تجهيزات مربوطه) ارایه شد. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

نبروج: شرکت نساجی بروجرد در دوره 3 ماهه ابتدای سال جاری 15 ریال سود ساخت که نسبت به دوره مشابه سال قبل 29 درصد کاهش داشته است.

وبشهر: گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 5,080,320,000,000 ریال به مبلغ 7,112,448,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تامين منابع جهت اصلاح ساختار مالي فعلي شرکت و نيز مشارکت در افزايش سرمايه‌هاي شرکت‌هاي سرمايه پذير عضو گروه به منظور حفظ درصد سرمايه گذاري‌هاي بلندمدت فعلي در راستاي کسب سود و بازدهي مناسب و پايدار است، که در تاریخ 1394/05/27 به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارایه شد. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده است. مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت در روز پنج شنبه مورخ 1394/04/25 برگزار و 542 ریال معادل 76 درصد سود هر سهم سال 93 شرکت تقسیم شد. همچنین شرکت در دوره 3 ماهه 18 ریال سود ساخت و سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه با کاهش 9 درصدی نسبت به بودجه 336 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد. شرکت در این دوره 6 درصد جمع درآمدها و 5 درصد سود هر سهم را محقق کرده است.

 

ثنوسا: شرکت نوسازی و ساختمان تهران سود سال منتهی به 95/6/31 را 14 ریال اعلام کرد. این در حالیست که آخرین پیش بینی شرکت برای سال جاری 31 ریال زیان است. کاهش بهای تمام شده، کاهش سایر هزینه‌های عملیاتی و افزایش درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها علت اصلی این مطلب است.  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1393/12/17 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 300,000 میلیون ریال به‌مبلغ 750,000 میلیون ریال  ، تعداد 393,821,384 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 56,178,616 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد. همچنین این شرکت زیان دوره سه ماهه را 176 ریال و پیش بینی زیان سال جاری را با افزایش 5 ریالی نسبت به گزارش قبلی، 31 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد.

 

غمارگ: شرکت مارگارین سود حسابرسی شده سال منتهی به 94/9/30 را بر اساس عملکرد دوره 6 ماهه با کاهش 4 ریالی نسبت به گزارش حسابرسی نشده 598 ریال پیش بینی کرد. شرکت مارگارین در دوره 6 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 208 ریال سود ساخت و سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 6 ماهه با کاهش 8 درصدی نسبت به گزارش قبل 602 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد. شرکت اعلام کرد علت تغييرات سود ناخالص تغيير پيش بيني افزايش قيمتهاي محصولات و ساير درآمدهاي عملياتي مي باشد. شرکت در دوره 6 ماهه 46 درصد مبلغ فروش، 47 درصد بهای تمام شده و 35 درصد سود هر سهم را پوشش داده است.

کیسون: مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت در روز دوشنبه مورخ 1394/05/19 برگزار و 40 ریال معادل 30 درصد از سود هر سهم سال 93 تقسیم شد.   شرکت کیسون در دوره 3 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 15 ریال سود محقق کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 78 درصدی داشته است.

وکوثر : این موسسه در 3 ماه نخست 51 ريال سود ساخت که مشابه سال گذشته است. در گزارش 3 ماهه 79 میلیارد ريال درآمد کارمزد در بخش غیر مشاع محقق گردیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که تنها 5 میلیارد ريال بوده افزایش چشمگیری محسوب میشود همچنین افزایش هزینه های عمومی اداری باعث شده تا افزایش درآمد ها خنثی شود. کوثر سال گذشته 222 ريال سود ساخت که 200 ريال ازان در مجمع تقسیم شد.

کوثر: شرکت بیمه کوثر سود سال جاری را برای اولین بار با افزایش 37 درصدی نسبت به سال قبل مبلغ 370 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد.

وآذر: شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان برای سال منتهی به 95/6/31 خود مبلغ 3 ریال سود پیش بینی کرد. این در حالیست که شرکت برای سال جاری 99 ریال زیان داشته است.

ثباغ: شرکت شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه سود سال منتهی به 95/6/31 را برای اولین بار با افزایش 3 درصدی نسبت به سود سال جاری مبلغ 563 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد. پیش‌بینی افزایش 3 درصدی فروش و کاهش 4 درصدی بهای تمام شده علت اصلی افزایش سود هر سهم شرکت است.

سدشت: شرکت سیمان دشتستان سود سال منتهی به 95/6/31 را با کاهش 18 درصدی نسبت به سال جاری مبلغ 282 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد، که کاهش سود ناخالص و افزایش هزینه‌های مالی علت اصلی کاهش سود شرکت است. شرکت نرخ برق مصرفي براي 6 ماهه اول94-95 را به نرخ واقعي 515 ريال و براي 6 ماهه دوم با افزايش 20 درصدي به مبلغ 618 ريال و نرخ گاز مصرفي براي 6 ماهه اول94-95 به نرخ واقعي 1.135 ريال و براي 6 ماهه دوم با افزايش 20 درصدي به مبلغ 1.362 ريال محاسبه نموده است. همچنین براي دوره مالي 94-95 مصرف مازوت صفر منظور شده است.

فارس: هلدینگ خلیج فارس سال مالی منتهی به 31/3/94خود را با سود هر سهم 2002 ریالی به پایان برد که 4درصد کمتر از سود 2094 ریال در آخرین پیش بینی شرکت است. کاهش سودآوری ناشی از عدم فروش سهام شرکت پتروشیمی فجر است. گفتنی است، سود پیش بینی شده هر سهم برای سال 95، معادل 1839ریال است.

 قپیرا: قند پیرانشهر 100درصد از بودجه خود را پوشش داد. این شرکت سال مالی منتهی به 31/4/94 را با تحقق سود 600 ریالی به ازای هر سهم به پایان برد. سود هر سهم شرکت در سال  گذشته معادل 824 ریال و سود پیش بینی شده برای سال آینده معادل 500 ریال است.

قلرست : سرمایه شرکت از رقم 24 میلیارد ريال به 240 میلیارد ريال در اردیبهشت ماه افزایش یافت که همکنون در اداره ثبت، سرمایه جدید به ثبت رسیده بنابراین برگه های جدید سهام آماده معامله است.

حفارس : این شرکت اعلام کرد علی رغم انجام اقدامات جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی لکن با توجه به تصمیم هیات واگذاری جهت فروش بخشی از سهام امکان پیگیری موضوع بر اساس قانون در 6 ماه آینده وجود ندارد بنابراین پس از انجام واگذاری، مجددا” برنامه افزایش سرمایه به جریان خواهد افتاد.   شرکت جمل و نقل بین المللی خلیج فارس در دوره 3 ماهه 44 ریال محقق کرد و سود سال جاری را بر این اساس بدون تغییر نسبت به اولین گزارش 92 ریال پیش بینی کرد. شرکت در این دوره 26 درصد سود ناخالص و 48 درصد سود هر سهم را پوشش داده است .   این شرکت اعلام کرد با سایپا یدک در اردیبهشت ماه و با شرکت توریع و حمل آرد در خرداد ماه قرارداد بسته اما با توجه به اینکه آثار سود و زیانی آن پس از حداقل 3 ماه قابلیت اندازه گیری دارد، در بودجه لحاظ نشده و در گزارش های بعدی سود این شرکت در صورت لزوم تعدیل میشود

قشکر : سود هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1395 ، 25 ريال اعلام گردید. نرخ فروش شکر برای این سال 2500 تومان در هر کیلو فرض شده است. پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/06/31 دوره 9 ماهه حسابرسی نشده مبلغ 140 ریال زیان بود. شرکت در نه ماهه 204 ریال زیان به ازای هر سهم داشته است.

دلایل تغییرات پیش بینی 94:

– کاهش فروش شکر سفيد فروش رفته از نرخ مصوب- با توجه به اينکه قرار بود در بهمن ماه 93 ثبت سفارش شکر خام انجام گردد که تاکنون اين امر ميسر نشده است به همين علت کاهش مقداري پيش بيني تصفيه شکر خام از 25000تن به 15000 تن شده است 3- به سبب تاخير در پرداخت مابه التفاوت فروش (2000 ريال براي هر کيلو ) که تا کنون پرداخت نشده و باعث استفاده از تسهيلات بيشتر شده است ضمنا مبلغ يارانه مذکور 23152 ميليون ريال ميباشد در نتيجه سبب افزايش هزينه مالي شده است .

سدور : سود هر سهم این سیمانی از 482 ريال سود به 391 ريال زیان تبدیل شده است. دلایل تعدیل اخیر، کاهش مقدار و میانگین نرخ فروش، افزایش هزینه های جذب نشده و عدم امکان تحقق فروش بخشی از دارایی های غیر جاری پیش بینی شده با توجه به عدم استقبال از مزایده شرکت اعلام شده است.

شتران : شرکت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/94 براساس عملکرد سه ماهه خود را 280 ریال به ازای هر سهم با سرمایه 8000 میلیارد ریالی اعلام نموده است. شرکت در سه ماهه موفق به پوشش 20 درصدی سود هر سهم شده است.

قشیر: پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 دوره 3 ماهه حسابرسی نشده خود را 214 ریال زیان به ازای هر سهم اعلام نموده است. شرکت در سه ماهه 159 ریال زیان به ازای هر سهم داشته است.   شرکت قند شیروان، قوچان و بجنورد نیز زیان دوره سه ماهه سال جاری را با افزایش 298 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل 159 ریال به ازای هر سهم اعلام کرد.

 

سبزوا: سود هر سهم بودجه تعدیل شده نسبت به سود هر سهم در صورت های مالی نه ماهه مبلغ 23 ریال کاهش دارد که به دلیل افزایش هزینه های مالی و افزایش سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی بودجه نسبت به صورت های مالی نه ماهه می باشد. پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/06/31 دوره 9 ماهه حسابرسی نشده ، مبلغ 82 ریال می باشد. این در حالی است که شرکت در عملکرد نه ماهه به ازای هر سهم 105ریال سود ساخته است . در اولین پیش بینی ، سود هر سهم 27 ریال پیش بینی شده است. دلایل تعدیل بودجه شرکت ، دریافت یارانه انرژی به مبلغ 116369 میلیون ریال در سرفصل سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و پیش بینی سود حاصل از تسعیر ارز به مبلغ 21540 میلیون ریال  در پایان سال مالی 31/6/94 می باشد که موجب تعدیل بودجه از 27 ریال به 82 ریال شده است.

بهپاک: بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبة مجمع عمومی فوق‌العاده 1393/01/18 و اطلاعیه زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، مورخ 1394/05/25 موضوع افزایش سرمایه به مبلغ 120،000 میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران (معادل با 60 درصد ) مورد تصویب قرار گرفت. شرکت بهپاک در دوره 6 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 840 ریال سود ساخت که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است. شرکت پیش بینی سود هر سهم سال جاری را ارائه نکرده، اما در سال منتهی به 93/9/30 به ازای هر سهم 726 ریال سود ساخته بود. بنابراین سود دوره 6 ماهه سال جاری از کل سود 93 شرکت بالاتر بوده که دلیل آن کاهش قابل توجه هزینه های مالی بوده است.