گزارش های کدالی که در طول روز در دیده بان ارائه میشود در ادامه مطلب به صورت یکجا می باشد قسمت اول

تایرا: شرکت تراکتور سازی ایران در دوره 3 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 59 ریال سود ساخت که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش 16 ریالی داشته است. همچنین شرکت سود هر سهم را با سرمایه جدید با افزایش حدود 3 درصدی نسبت به اولین گزارش، به ازای هر سهم 284 ریال پیش بینی کرده است. شرکت در دوره 3 ماهه حدود 15 درصد مقدار تولید، 9 درصد مقدار فروش، 10 درصد مبلغ فروش، 9 درصد بهای تمام شده و 21 درصد سود هر سهم را محقق کرده است.

ثاباد: بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/11/19  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 150,000 میلیون ریال به‌مبلغ 200,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 31000 میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ 19000 میلیون ریال) در تاریخ 1394/04/24 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

وتجارت: بانک تجارت سود حسابرسی شده سال 93 خود را با کاهش حدود 5 درصدی نسبت به گزارش حسابرسی نشده 108 ریال اعلام کرد.

تجار: مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت در روز دوشنبه مورخ 1394/04/22 برگزار و 8 ریال معادل 10 درصد سود هر سهم سال 93 تقسیم شد.

چکاوه: شرکت کاغذ سازی کاوه در دوره 3 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 282 ریال سود ساخت و سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه بدون تغییر نسبت به اولین گزارش با سرمایه جدید 525 ریال پیش بینی کرد. شرکت در این دوره 27 درصد مقدار تولید، 19 درصد مقدار فروش، 16 درصد مبلغ فروش، 17 درصد بهای تمام شده و 54 درصد سود هر سهم را محقق کرده است.

دتماد: شرکت توليد مواد اوليه داروپخش نیز در دوره 3 ماهه سال جاری 282 ریال محقق کرد و سود سال 94 را با کاهش جزئی نسبت به اولین گزارش، 3453 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد. شرکت در دوره 3 ماهه 10 درصد مبلغ فروش و بهای تمام شده و 8 درصد سود هر سهم را محقق کرده است.

کمرجان: شرکت بازرگاني و توليدي مرجان کار سود دوره 6 ماهه منتهی به 94/3/31 را 125 ریال به ازای هر سهم اعلام کرد که نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 66 درصدی داشته است.

ورنا: شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا که در دوره 9ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 94 ریال زیان محقق کرده، زیان سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 9 ماهه بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی 90 ریال پیش بینی کرد. شرکت در این دوره 7 درصد سود حاصل از سرمایه گذاری و 3 درصد سود حاصل از فروش سرمایه گذاری را محقق کرده است. اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1394/03/31 حسابرسی نشده به ازای هر سهم 94 ریال زیان می باشد. شرکت برای سال 94 به ازای هر سهم 90 ریال زیان پیش بینی کرده بود.

فمراد: شرکت آلومراد در دوره 3 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 51 ریال زیان ساخت و سود سال 94 شرکت را بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه بدون تغییر نسبت به اولین گزارش، 94 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد. لازم به ذکر است شرکت در دوره مشابه سال گذشته به زیان 68 ریالی رسیده بود. شرکت در این دوره 39 درصد مبلغ فروش و بهای تمام شده را محقق کرده است.

وپارس: بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/02/31  و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392/11/12 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 13,200,000 میلیون ریال به‌مبلغ 15,840,000 میلیون ریال( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 2640000 میلیون ریال) در تاریخ 1394/04/24 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 

کطبس: مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت در روز شنبه مورخ 1394/04/20  برگزار و 180 ریال معادل 65 درصد سود هر سهم تقسیم شد.

وتوشه: شرکت پارس توشه در دوره 3 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 177 ریال سود محقق کرد و سود سال جاری را با افزایش حدود 16 درصدی نسبت به اولین گزارش، مبلغ 675 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد. شرکت در دوره 3 ماهه 29 درصد سود حاصل از سرمایه گذاری، 28 درصد سود حاصل از فروش سرمایه گذاری و 26 درصد سود هر سهم را پوشش داده است.

خودرو: مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت در روز چهار شنبه مورخ 1394/04/24 برگزار و 16 ریال معادل 3 درصد از سود هر سهم سال 93 شرکت تقسیم شد.

دامین: شرکت داروسازی امین در دوره 3 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 89 ریال سود محقق کرد و سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه را بدون تغییر نسبت به اولین گزارش 424 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد. شرکت در این دوره 23 درصد مبلغ فروش، 24 درصد بهای تمام شده و 21 درصد سود هر سهم را محقق کرده است.

بمیلا: شرکت توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد صورتهای مالی حسابرسی شده سال 93 را منتشر کرد و سود هر سهم را با کاهش حدود 20 درصدی نسبت به گزارش قبلی 35 ریال اعلام کرد.

هرمز : شرکت فولاد هرمزگان جنوب در دوره 3 ماهه منتهی به 94/3/31 به ازای هر سهم 3 ریال سود ساخت و سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 3 ماهه با افزایش 3 ریالی نسبت به گزارش قبلی 49 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد. شرکت در دوره 3 ماهه 11 درصد مبلغ فروش و بهای تمام شده و 6 درصد سود هر سهم را محقق کرده است.

غبشهر: شرکت صنعتی بهشهر سود دوره 6 ماهه منتهی به 94/3/31 را 860 ریال و سود سال جاری را بر اساس عملکرد دوره 6 ماهه با افزایش 5 ریالی نسبت به گزارش قبلی 1694 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرد. شرکت در دوره 6 ماهه 49 درصد مبلغ فروش و بهای تمام شده و 51 درصد سود هر سهم را پوشش داده است

غسالم: مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوشنبه مورخ 1394/04/22 برگزار گردید و به ازای هر سهم 120 ریال سود نقدی تصویب گردید.

شاوان: از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1394/04/30 درمحل شيراز – خيابان مشکين فام-هتل هماي شيراز -سالن وصال برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

بسویچ : مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس مورخ 1394/04/21 برگزار گردید و به ازای هر سهم 56 ریال سود نقدی تصویب گردید 

بانک سامان : این بانک اعلام نموده که با توجه به نظر مساعد حسابرس، در موعد مقرر مجمع تقسیم سود برگزار میکند

دیران : این شرکت دارویی که 1321 ريال eps برای سال جاری پیشبینی نموده است در 3 ماهه نخست موفق به پوشش 261 ريال سود گردید. باید توجه داشت که سود پیشبینی شده سال جاری نسبت به سال 1393 با رشد 29 درصدی فرض گردیده در حالی که میزان سود محقق شده 3 ماه نخست سال جاری مشابه سال قبل است فلذا تداوم این وضعیت منجر به پوشش کامل سود نخواهد شد با این حال حاشیه سود واقعی در 3 ماه نخست عددی در سطح بودجه شرکت است و باید گفت علت پوشش 20 درصدی سود در این مدت تحقق فروش مقداری به میزان 20.4 درصد است نتیجتا” شرکت در صورتی که بتواند فروش مقداری خود را ضمن سال پوشش دهد سود فعلی نیز قابلیت تحقق خواهد داشت . در صنعت دارو برخی از اقلام در برخی فصول بیشتر مورد تقاضا است فلذا تصور کلی این است که بودجه دیران محقق می گردد.

خکاوه : مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/03/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1394/04/09 درمحل  شرکت کيلومتر 14 جاده مخصوص کرج   برگزار گردید و به دلیل زیان دهی، سودی تقسیم نکرد. 

توکاریل : اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 حسابرسی شده به ازای هر سهم 228 ریال سود ساخته است که نسبت به آخرین پیش بینی افزایش 32 درصدی داشته است. در آمد حاصل از سرماهی گذاری های نسبت به پیش بینی حدود 91 درصد افزایش داشته است. بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/09/16  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 653,000 میلیون ریال به‌مبلغ 2,000,000 میلیون ریال ) از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 1347000 میلیون ریال) ، در تاریخ 1394/04/21 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

سامان: در اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 حسابرسی شده با سرمایه 8000 میلیارد ریالی به ازای هر سهم 145 ریال سود ساخته است و نسبت به سال مالی قبل آن کاهش 43 درصدی داشته است .

وپاسار: از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/04/31 درمحل تالار بزرگ کشور به نشاني: تهران، خيابان دکتر فاطمي، ميدان جهاد، ابتداي خيابان شهيد گمنام، نرسيده به ميدان گلها برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

سکارون: از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/04/31 درمحل هتل بزرگ ارم واقع در : تهران – بزرگراه شهيد حقاني (تقاطع بزگراه شهيد حقاني و بزرگراه شهيد همت – غرب) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

سخواف:جمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1394/04/20 درمحل  خراسان رضوي-شهرستان خواف-کيلومتر4 جاده خواف به رشتخوار-محل سايت کارخانه سيمان مجد خواف   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

کبافق: در اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 حسابرسی شده به ازای هر سهم 517 ریال سود ساخته است که نسبت به پیش بینی قبلی آن افزایش افزایش 2 درصدی داشته است.

دتولید: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1394/03/31 حسابرسی نشده به ازای هر سهم375 ریال سود ساخته است که نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل آن کاهش 21 درصدی داشته است. لازم به ذکر است افزايش هزينه هاي مالي دوره سه ماهه سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل مربوط به افزايش دوره وصول مطالبات و افزايش تسهيلات دريافتي از سيستم بانکي مي باشد.

کرماشا: مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه روز دوشنبه مورخ 1394/04/15  برگزار گردید و به ازای هر سهم 1550 ریال سود نقدی تصویب شد. پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 دوره 3 ماهه حسابرسی نشده به ازای هر سهم مبلغ 848 ریال می باشد که نسبت به پیش بینی قبلی تغییری نداشته است. شرکت در سه ماهه به ازای هر سهم 152 ریال سود ساخته است.

وساپا: مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/06 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1394/04/16 برگزار گردید و به ازای هر سهم 60 ریال سود نقدی تصویب شد.

سمایه: از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/04/31 درمحل تهران ، خيابان اميرآباد شمالي ، بالاتر از تقاطع جلال آل احمد ، بين خيابان 15 و 16 ، دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

وقوام: از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/04/31 درمحل تهران، چهارراه ميني سيتي، انتهاي بلوار ارتش (لشگرک)، جنب کوي لاله، بن بست نازآباد برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

خپویش: اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1393/12/29 حسابرسی شده به ازای هر سهم 2977 ریال سود ساخته است که نسبت به پیش بینی قبلی 4 درصد کاهش و نسبت به سال مالی قبل آن افزایش 21 درصدی داشته است.

خفناور: مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1394/04/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سه شنبه مورخ 1394/04/16  برگزار گردید و به ازای هر سهم 850 ریال سود نقدی تصویب شد.

قزوین: در اطلاعات و صورت های مالی سال مالی منتهی به 29/12/93 حسابرسی نشده یارانه تولید دولتی به مبلغ 61687 میلیون ریال بابت تولید مقدار 30843 تن شکر تولیدی از چغندر در سرفصل در آمدهای عملیاتی آمده بود در صورتی که در گزارش حسابرسی شده از مبلغ مذکور 47594 میلیون ریال از یارانه به عنوان یارانه فروش سال جاری در سرفصل در آمدهای عملیاتی و 14093 میلیون ریال بابت مقدار 7047 تن موجودی پایان سال شکر تولیدی از چغندر به حساب درآمد انتقالی به سال آتی شناسایی شده که این مبلغ با توجه به محدودیت ها در تراز نامه به پیش دریافت ها اضافه شده است.

غبهنوش: از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1394/04/31 درمحل قانوني شرکت واقع در کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج روبروي پارس خودرو خيابان شهيد محمود پوري پلاک 5 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.