حمایت ها و مقاومت های چند سهم سری دوم

نمودار های چند سهم درخواستی شما عزیزان و یا سیگنال های داده شده در ادامه مطلب می باشد 

نمودار سهم کسرام   که در تاریخ 12 مرداد مورد تحلیل قرار گرفت ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

نمودار سهم ثاخت   که در تاریخ 12 مرداد مورد تحلیل قرار گرفت ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

نمودار سهم ونفت  که در تاریخ 12 مرداد مورد تحلیل قرار گرفت ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

  

 

نمودار سهم خبهمن  که در تاریخ 12 مرداد مورد تحلیل قرار گرفت ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

نمودار سهم حتاید   که در تاریخ 11 مرداد مورد تحلیل قرار گرفت ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

نمودار سهم ثشرق  که در تاریخ 11 مرداد مورد تحلیل قرار گرفت ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

 

نمودار سهم فلوله  که در تاریخ 10 مرداد مورد تحلیل قرار گرفت ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید 

 

 

نمودار سهم دانا که در تاریخ 9 مرداد مورد تحلیل قرار گرفت ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید 

 

 

نمودار سهم ورنا که در تاریخ 7 مرداد مورد تحلیل قرار گرفت ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید