حمایت ها و مقاومت های چند سهم سری اول

نمودار های چند سهم درخواستی شما عزیزان و یا سیگنال های داده شده در ادامه مطلب می باشد (شکربن- خکاوه – سمگا – پلاسک – پترول – بترانس – آکنتور – حکشتی ) 

 

از امروز هر نمادی به خواست دوستان مورد تحلیل دقیق در ساعت پایانی شب هر سه روز یکبار انجام و نمودارش قرار داده میشود 

نمودار سهم شکربن که در تاریخ 6 مرداد مورد تحلیل قرار گرفت ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید 

 

 

 

نمودار سهم خکاوه که در تاریخ 6 مرداد مورد تحلیل قرار گرفت ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید 

 

 

 

نمودار سهم سمگا که در تاریخ 6 مرداد مورد تحلیل قرار گرفت ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید 

 

 

 

نمودار سهم پلاسک که در تاریخ 6 مرداد مورد تحلیل قرار گرفت ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید 

 

 

نمودار سهم حکشتی که در تاریخ 5 مرداد مورد تحلیل قرار گرفت ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید 

 

 

نمودار سهم آکنتور که در تاریخ 4 مرداد مورد تحلیل قرار گرفت ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید 

 

 

نمودار سهم بترانس که در تاریخ 4 مرداد مورد تحلیل قرار گرفت ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید

 

نمودار سهم پترول  که در تاریخ 4 مرداد مورد تحلیل قرار گرفت ….  برای بهتر دیدن عکس اینجا را کلیک کنید