گزارشات کدال

گزارش کدال قسمت اول

گزارش های کدالی که در طول روز در دیده بان ارائه میشود در ادامه مطلب به صورت یکجا می باشد قسمت اول

ادامه مطلب