تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت چند سهم سری چهل و دوم

برای مشاهده حمایت و مقاومت چند سهم سری چهل و دوم  (سفارس حریل حتاید پاسا وصنعت تایرا لابسا فاذر کتوکا حفاری  )  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

ادامه مطلب

حمایت و مقاومت چند سهم سری چهل و یکم

برای مشاهده حمایت و مقاومت چند سهم سری چهل و یکم  (تکمبا بالاس وساپا مفاخر ونیرو ختور ثنوسا  )  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

ادامه مطلب

حمایت و مقاومت چند سهم سری چهلم

برای مشاهده حمایت و مقاومت چند سهم سری چهلم (آسیا پتایر تمحرکه خودرو ثتران شتران  )  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

ادامه مطلب

حمایت و مقاومت چند سهم سری سی و نهم

برای مشاهده حمایت و مقاومت چند سهم سری سی و نهم (توریل بکام پتایر هرمز وهور ولساپا وبیمه مداران )  به ادامه مطلب مراجعه فرمائید

ادامه مطلب