بازدهی سیگنال‌ها

بازدهی پیشنهادهای طلایی نوش جان مشترکین سیگنال مجانی

کرمان تیر ماه ۹۵ در قیمت‌های ۷۵۰-۷۴۰ تومان معرفی شد (به کانال تلگرام مراجعه کنید) و در حال حاضر (۱۳ بهمن) علاوه بر سود مجمع با قیمت ۱۴۷۰ تومان معامله می‌شود بیش از ۱۰۰ درصد بازدهی داشته است.

کماسه  یکم آبان ماه ۹۵ در قیمت‌های ۱۶۸-۱۷۹ تومان و کمتر به اعضای ویژه معرفی شد (به کانال تلگرام مراجعه کنید) و در حال حاضر (۱۷ بهمن) با قیمت ۳۶۶ تومان معامله می‌شود بیش از  ۱۱۵ درصد بازدهی داشته است.

پتایر در ۲۰ دی ماه ۹۵ در قیمت ۲۷۴ تومان معرفی شد (به کانال تلگرام مراجعه کنید) و در حال حاضر (۱۷ بهمن) با قیمت ۳۴۰ تومان معامله می‌شود بیش از ۲۳ درصد سود در مدت یک ماه بازدهی داشته است.

آسیا در ۲۶ مهر ماه ۹۵ در قیمت ۱۳۰ تومان معرفی شد (به کانال تلگرام مراجعه کنید) و در تاریخ ۷ آذر ماه در قیمت های بالای ۲۰۰ تومان خارج شدیم بیش از ۵۰ درصد بازدهی داشته است.

هرمز در ۱۱ دی ماه ۹۵ در قیمت ۱۷۶ تومان معرفی شد (به کانال تلگرام مراجعه کنید) و در حال حاضر در قیمت های حدود ۲۱۰ تومان معامله می‌شود نزدیک ۲۰ درصد بازدهی در مدت کوتاهی داشته است.

تایرا در ۱۲ آبان ماه ۹۵ در قیمت‌های ۲۴۵-۲۵۰ تومان معرفی شد (به کانال تلگرام مراجعه کنید) و به بیش از ۳۲۰ تومان رسید حدود ۳۰ درصد بازدهی داشته است.

وبیمه در ۳ آذر ماه ۹۵ در قیمت‌های ۱۴۰ تومان معرفی شد (به کانال تلگرام مراجعه کنید) و به بیش از ۱۷۰ تومان رسید حدود ۲۰ درصد بازدهی داشته است.

حتوکا در ۲۹ دی ماه ۹۵ در قیمت های ۲۵۰ تومان معرفی شد (به کانال تلگرام مراجعه کنید)  و به بالای ۳۱۰ تومان رسید حدود ۲۴ درصد بازدهی در مدتی کوتاه داشته است.